STATUT FEDERACE DĚTSKÝCH DOMOVŮ ČR - FICE

 

Prohlášení FDD ČR ke své činnosti.

 

S T A N O V Y   S P O L K U  

FEDERACE DĚTSKÝCH DOMOVŮ ČR - FICE, z. s.

(podle ustanovení § 218 zák. č. 89/2012 Sb.)

 

 

Preambule

Občanské sdružení Federace dětských domovů ČR - FICE (IČO: 601 63 879, se sídlem 345 61 Staňkov, Mathauserova 117) bylo založeno v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. na shromáždění členů konaném dne 25.5.1991 a vzniklo registrací Ministerstvem vnitra ČR reg. č.: VSC/1-7275/91-R ze dne 30.7.1991. Působí pod záštitou Ministerstva školství, mládež a tělovýchovy ČR.

Je součástí mezinárodní nevládní organizace FICE – INTER (Féderation Internationale des Communautés Éducatives) při UNESCO, UNICEF a ECOSOC.

V souladu se zák. č. 89/2012 Sb. a zák. č. 304/2013 Sb. přechází na novou zákonnou úpravu při zachování ve smyslu ustanovení § 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. právní kontinuity. Spolek Federace dětských domovů ČR - FICE je od 1. 1. 2014 zapsán u Krajského soudu v Plzni oddíl L, vložka 486.

 

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1) Federace dětských domovů ČR - FICE se sídlem 345 61 Staňkov, Mathauserova 117 je samosprávným a dobrovolným spolkem členů, kteří mají zájem se aktivně podílet na rozvoji a zkvalitňování péče o děti a mládež vychovávané mimo vlastní rodinu, k prosazování jejich práv ve smyslu Deklarace práv dítěte v České republice i na mezinárodní úrovni.

2) Spolek přispívá v souladu s uváděnou vlastní činností k dosahování obecného blaha, dbá, aby na rozhodování spolku měli podstatný vliv pouze bezúhonné osoby, nabytý majetek je výlučně z poctivých zdrojů a spolek hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.

Čl. II.

Členství

(1) Členem Federace dětských domovů ČR - FICE se může stát každá fyzická a právnická osoba, která má zájem aktivně se podílet na pomoci potřebným v naší společnosti, a to na základě svého přistoupení za člena spolku. Federace dětských domovů ČR – FICE sdružuje výchovné pracovníky dětských domovů, dětských domovů se školou, dětských domovů se speciálními školami, diagnostických a výchovných ústavů, jakož i jiné odborné pracovníky, jejichž činnost je zaměřena na oblast péče o děti a mládež vychovávané mimo vlastní rodinu,

(2) Člen spolku má práva a povinnosti v plném rozsahu, právo podílet se na řízení spolku, zejména je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze a hlasovat na ní, aktivní a pasivní volební právo, právo na informace o činnosti spolku, právo podávat návrhy a připomínky orgánům spolku. Člen spolku má povinnost podle svých možností aktivní účasti na činnosti spolku a další povinnosti podle jednotlivých ustanovení těchto stanov.

 (4) Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením nebo dalšími způsoby uvedenými v zákoně.

13.53.

Čl. III.

Činnost spolku

 

(1) Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž naplnění byl spolek založen. Tato činnost je zaměřena zejména na:

 • shromažďování nejnovějších domácích i zahraničních teoretických a praktických poznatků z pedagogiky, psychologie, sociologie a dalších vědních oborů vztahujících se k výchově mimo vlastní rodinu a předávání jich svým členům;
 • vzdělávací a metodickou činnost formou seminářů, přednášek, publikační činnosti, informatiky a poradenské služby;
 • pomáhání při zabezpečování návštěv výchovných zařízení v ČR i zahraničí, výměnných a studijních pobytů členů Federace dětských domovů ČR – FICE v členských zemích FICE a zprostředkování vzájemných hospitací a stáží ve výchovných zařízeních;
 • podněcování vědeckovýzkumné a metodické činnosti teoretických pracovišť z hlediska aktuálních potřeb pedagogické praxe a výchovy mimo vlastní rodinu;
 • předkládání návrhů na obsah přípravy odborných pracovníků výchovných zařízení a na obsah a formy jejich postgraduálního studia a atestaci;
 • spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy i s ostatními resorty zainteresovanými na péči o děti a mládež při vytváření lepších podmínek pro preventivní, sociální a výchovnou činnost, svými návrhy podílet se na tvorbě, úpravách a připomínkování legislativních norem v oblastech výchovy mimo vlastní rodinu;
 • jednání s resortem Ministerstva práce a sociálních věci ČR jako s partnerem v záležitostech sociálně-právní ochrany;
 • vytvoření skupiny odborných zaměstnanců z profese i ostatních příznivců;
 • metodické ukotvení a vedení, vzájemné si předávání zkušeností a podnětů;
 • spolupráce s nestátními a státními organizacemi.

(2) Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost, která slouží k podpoře hlavní činnosti a hospodárnému využití spolkového majetku. Jedná se o předmět podnikání, kterým je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zák. č. 455/1991 Sb. v níže uvedených oborech:

 • obchodní činnost;
 • prodej propagačních předmětů.

 

Čl. IV.

Orgány spolku

Orgány spolku tvoří členská schůze, výkonný výbor a kontrolní komise.

 

Čl. V.

Členská schůze

(1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. K výhradním oprávněním členské schůze patří:

a) schvalování stanov a jejich změn, schvalování nebo odmítnutí rozhodnutí výboru nebo předsedy

b) volba ostatních orgánů spolku a řešení sporů mezi nimi,

c) rozhodování o zrušení, sloučení nebo rozdělení spolku,

d) rozhodování o všech otázkách, které do působnosti členské schůze svěřují stanovy.

(2) Jednou za tři roky je svolávána Výroční členská schůze, jejímž oprávněním je:

a) projednání a schvalování zprávy o činnosti a hospodaření za uplynulé volební období

b) volba výkonného výboru a kontrolní komise.

(3) Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán spolku nejméně jedenkrát do roka, případně z podnětu 1/3 členů spolku nebo kontrolní komise. Není-li svolána členská schůze statutárním orgánem spolku do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal svolat zasedání členské schůze sám.

(4) Zasedání členské schůze se svolává na základě e-mailové pozvánky, ze které musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání, nejméně třicet dnů před jejím konáním.

(5) Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, přičemž každý člen má jeden hlas.

(6) Stanovy umožňují i rozhodování mimo členskou schůzi. Výbor, jako svolatel členské schůze, zašle návrh rozhodnutí na mailovou adresu uvedenou v seznamu členů spolku. Člen je povinen do patnácti dnů od doručení, které potvrdí odesílateli, zaslat písemně své rozhodnutí. V případě, že nedoručí-li ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem, platí, že s návrhem nesouhlasí. V případě rozhodování mimo členskou schůzi platí, že se většina počítá z celkového počtu hlasů všech členů. V případě rozhodování o výhradních oprávněních členské schůze podle odst. 1 tohoto článku je vyžadován ověřený podpis člena.

(7) Způsob rozhodování podle odst. 6 tohoto článku je umožněn i v případě konání řádné, nebo mimořádné členské schůze ve výjimečných případech, kdy se člen ze závažných důvodů omlouvá z účasti na konání této členské schůze. Jsou-li součástí pozvánky podle odst. 4 tohoto článku materiály, které budou projednávány a schvalovány na členské schůzi, je tento člen oprávněn do patnácti dnů od doručení, které potvrdí odesílateli, zaslat písemně své rozhodnutí k předloženým materiálům. Na věci předem nepředložené se uváděný způsob hlasování nevztahuje. Uváděné vyjádření člena musí být opatřeno ověřeným podpisem.

 

Čl. VI.

Výkonný výbor

(1) Výkonný výbor je kolektivní statutární orgán spolku.

(2) Výkonný výbor má 7 členů. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí na dobu tří let. Předsednictvo Federace dětských domovů ČR – FICE tvoří předseda, místopředsedové, tajemník a hospodář. Členství ve výkonném výboru je čestnou funkcí.

(3) Na prvním jednání výkonného výboru po jeho zvolení členskou schůzí je zvolen předseda, dva místopředsedové, tajemník, pokladní, matrikář a zapisovatel.

(4) Výkonný výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou svěřeny do působnosti členské schůze. Zejména vykonává působnost členské schůze v době mezi jejími zasedáními, schvaluje rozpočet, rozhoduje o přijímání členů a jejich vyloučení. Uskutečňuje usnesení členské schůze. Výkonný výbor vyřizuje průběžně záležitosti spolku a při řízení spolku rozhoduje o všech záležitostech, které nepatří do výlučné působnosti a rozhodování členské schůze.

(5) Jménem spolku vystupuje na veřejnosti předseda, nebo jím pověřený člen výkonného výboru, kteří jsou oprávněni jednat a uzavírat smluvní ujednání, případně činit jménem spolku jednotlivé právní úkony.

(6) Výkonný výbor je povinen poskytovat informace členům spolku na členské schůzi o otázkách hospodaření spolku. Na konci roku je povinen vypracovat zprávu o stavu hospodaření spolku. Účetní uzávěrka musí být předložena ke schválení členské schůzi do každého 31. března roku následujícího po ukončení předchozího roku.

(7) Výkonný výbor má oprávnění projednat a uzavřít vstup do Svazu spolků, za podmínky dodatečného schválení členskou schůzí.

(8) Výkonný výbor vede seznam členů spolku.

13.54.

Čl. VIII.

Kontrolní komise

(1) Kontrolní komise je tříčlenná, kterou volí a odvolává členská schůze. Členství v kontrolní komisi je čestnou funkcí.

(2) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy.

(3) V rozsahu působnosti kontrolní komise může jím pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od dalších členů orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

 

Čl. IX.

Zásady hospodaření

(1) Prostředky spolku tvoří příspěvky, dotace, dary a výnosy z vlastní činnosti. Při svém hospodaření je spolek povinen se řídit obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

(2) Člen spolku podle svých možností platí členský příspěvek, který je stanoven na období kalendářního roku a jehož výše je stanovena rozhodnutím členské schůze.

 

Čl. X.

Zánik spolku

(1) Federace dětských domovů ČR – FICE zaniká buď dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem, nebo nuceným zrušením rozhodnutím orgánu veřejné moci.

(2) Likvidační zůstatek bude převeden na účet Ministerstva školství, mládež a tělovýchovy.

(3) Výkonný výbor oznámí písemně zánik Federace dětských domovů ČR – FICE jak svým členům, tak i mezinárodní nevládní organizaci FICE – INTER.

 

Čl. XI.

Závěrečná ustanovení

(1) V souladu s ustanovením § 3041 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. členská schůze konaná dne 25.3.2015 schválila přizpůsobení a nové znění stanov úpravě zák. č. 89/2012 Sb. včetně doplnění zapisovaných skutečností podle ustanovení § 25 zák. č. 304/2013 Sb. současně se schvaluje podle ustanovení § 216 zák. č. 89/2012 nový název spolku.

(2) Pokud to z těchto stanov nevyplývá, jsou související vztahy upraveny zák. č. 89/2012 Sb.

 

Ve Staňkově dne 10.6.2015

PaedDr. Bc. Jana Koubová

                                                                                                                           předsedkyně spolku