Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) zástupcům partnerů Federace dětských domovů ČR - FICE, z. s..

Kdo je správcem Vašich osobnich údajů?

Federace dětských domovů ČR - FICE, z. s., IČ: 60163879, se sídlem Staňkov - Staňkov II, Mathauserova 117, PSČ 345 61 (dále jen „FDDČR“) jako správce Vašich osobních údajů, Vás v souladu s GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právec

K čemu Vaše osobní údaje využíváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

  • plnění povinností vyplývajících ze smluv;
  • plnění povinností vyplývajících z podmínek využívaných služeb;
  • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
  • vedení kontaktů na zástupce členů spolku a případných smluvních nebo obchodních partnerů;
  • zasílání sdělení s nabídkou školení a dalších služeb;
  • personalizovaného přístupu k našim internetovým službám;
  • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.

V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využívá FDDČR Vaše kontaktní údaje pro účel zasílání sdělení nebo informací spojených s hlavní činností spolku a to do doby než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.

Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:

Identifikační údaje

Abychom vás mohli nezaměnitelně identifikovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, firma, pozice.

Kontaktní údaje

Abychom vás mohli kontaktovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní čísla, adresa firmy nebo kontaktní adresa.

Údaje o odborném zaměření

Abychom vám mohli poskytnout informace o našich aktivitách a nabídkách školení, které odpovídají vašemu odbornému zaměření, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: povolání, odborná specializace a odborné dotazníky.

Údaje o využívání internetových služeb

Abychom mohli přizpůsobovat informace vašemu zájmu, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: záznamy o využívání našich internetových služeb, IP adresy zařízení a identifikátory cookies.

Kdo jsou příjemci vašich údajů?

Spolek FDDČR je jediným příjemcem Vašich osobních údajů, avšak je oprávněna tyto údaje poskytnout s Vaším písemným souhlasem externím spolupracovníkům spolku a to výhradně za účelem plnění případných smluvních ujednání.

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

Jak dlouho budeme Vaše údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu trvání členství ve spolku nebo po dobu trvání případného smluvního vztahu mezi vámi a FDDČR.

Po ukončení členství ve spolku nebo smluvního vztahu mezi vámi zastupovanou firmou a námi anebo po ukončení vaší registrace k vyžívání našich služeb nadále zpracováváme vaše osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání nabídek a informací, je doba uložení vašich osobních údajů 5 let od udělení souhlasu.

Jakmile uplyne doba uložení vašich osobních údajů anebo doba, po kterou jsme je povinni uchovávat podle právních předpisů, tak vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů.

Jaká máte práva?

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování vašich údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, máte právo na výmaz či omezení zpracování.

Právo na přístup ke svým údajům a vaše další práva uplatníte písemnou žádostí zaslanou poštou na adresu info@fddrcr.cz.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.