Federace DD je profesně zájmová, nepolitická a demokratická organizace působící pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Sdružuje výchovné pracovníky dětských domovů, dětských domovů se školou, dětských domovů se speciálními školami, diagnostických i výchovných ústavů, jakož i jiné odborné pracovníky, jejichž činnost je převážně zaměřena na oblast péče o děti a mládež vychovávané mimo vlastní rodinu.

Federace dětských domovů (dále jen Federace DD) je občanské sdruţení podle zákona č. 80/1990 Sb. Je součástí mezinárodní nevládní organizace FICE - INTER (Féderation  Internationale des Communautés Éducatives) při UNESCO, UNICEF a ECOSOC, čímž je rámcově určen obsah i rozsah její činnosti.

FDD ČR, která je součástí FICE, je profesní organizací sdružující především pracovníky zařízení pro výkon ústavní výchovy (dětské domovy, výchovné ústavy, diagnostické ústavy). Jejími členy se mohou stát i všichni další zájemci o spolupráci v rámci pomoci dětem z těchto zařízení náhradní rodinné péče.
 
FDD CR, which is a member of the FICE, is a professional association uniting primarily the staff of state-run childcare (orphanages, educational institutes, diagnostic institutes). Anyone, who desires to cooperate in order to help young people in need of support, can become a member of FDD CR.

Federace dětských domovů je součástí jediné mezinárodní organizace sdružující pracovníky z oblasti výchovy mimo vlastní rodinu. Hájí práva dětí, a to především těch, jejichž psychický, fyzický a sociální vývoj je v důsledku nepříznivých podmínek ohrožen, zejména pak dětí sociálně znevýhodněných (děti z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožené sociálně patologickými jevy a děti, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova).
 
Federation of Orphanages CR (FDD CR) is a member to the only international organization uniting the professional staff in the field of state-run childcare. It defends the rights of children, primarily those whose mental, physical and social development is threatened as a result of adverse conditions, and especially children who are socially disadvantaged (i. e. children from a family with a low socio-cultural standing threatened by social-pathological phenomena, and children, whose institutional or protective upbringing was ordered).

FICE je politicky a nábožensky nezávislá organizace a odmítá jakoukoliv rasovou diskriminaci. Je složena z národních sekcí více než 25 evropských a mimoevropských zemí.
 
FICE is a politically and religiously unaffiliated organization, which rejects any racial discrimination. It consists of national branches of more than twenty-five European and non-European countries.

Pořádáním odborných seminářů, kongresů, vydáváním publikací, výměnou odborníků, poradenskou a výzkumnou činností usiluje FICE o další rozvoj všech forem výchovné pomoci dětem.
 
By holding expert seminars and congresses, issuing publications, exchanging experts, and undertaking advisory and research activities, FICE strives for a further development of all forms of institutional support to children.

Federace dětských domovů ČR byla založena v roce 1960 jako „Národní sdružení dětských domovů ČSSR“. Následně byla v roce 1962 pověřena organizací mezinárodního kongresu v Praze, který zde proběhl znovu v roce 1990. Na federální bázi pracovala až do roku 1992, kdy v souvislosti s rozdělením republiky vznikly poté dvě samostatné sekce, česká a slovenská. Výše uvedenou činností rozvíjí FDD ČR činnost FICE na národní úrovni. Podílí se rovněž na mezinárodních aktivitách a ve Federálním výboru FICE je zastoupena dvěma členy. Veškerá činnost FDD ČR souvisí s podporou a rozvojem všech forem výchovně vzdělávacích aktivit dětí umístěných v náhradní rodinné péči, zejména dětí s nařízenou ústavní výchovou.
 
Federation of Orphanages CR was founded in 1960 as a “National Association of Orphanages ČSSR”. Subsequently, it was entrusted with the organization of the 1962 international congress in Prague, which took place again in 1990. It continued to work on a federal basis until 1992, when it was divided into Czech and Slovak sections due to the national split of Czechoslovakia. The above-described activity develops the mission of the FICE on a national level. FDD CR also participates in international activities and it is represented in the Federal Committee of the FICE by two representatives. The entirety of activities of FDD CR has a connection to the development of all forms of educational activities of children placed into surrogate familial childcare, especially of children with an ordered institutional upbringing.