FEDERACE DĚTSKÝCH DOMOVŮ ČR


Vás zve na dvoudenní vzdělávací seminář vhodný pro ředitele, jejich zástupce, vedoucí vychovatele, vychovatele, ekonomy a personalisty


Termín: 11. 10. – 12. 10. 2017


Místo konání: INTERHOTEL MOSKVA, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín GPS: 49.221116,17.661250

Prezence: 10:00 – 12:00 hod.

Oběd: 12:00 – 13:00 hod.

P r o g r a m :

Středa 11. 10. 2017: 13:00 – 13:15 Informace o činnosti výboru

13:15 – 14:30: Mgr. Martin Ježek (Úřad Veřejného ochránce práv) Dobrovolné pobyty v DD

14:30 – 18:00 doc. Ing. Mgr. Olga Jurášková, Ph.D. (Ústav marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně)

Media relations - jak napsat tiskovou zprávu, jak si vytvořit vztah s novinářem, jak změřit efekt ...

Krizová komunikace - jak zvládnout krizi, pravidla komunikace, jak z krize "vytěžit" něco pozitivního ...

Fundraising - jak oslovit partnery, jak si je udržet, pravidla efektivní komunikace ...

V průběhu semináře bude přestávka na občerstvení.

18: 00 Večeře, besedy v kuloárech

 

Čtvrtek 12. 10. 2017: 08:30 – 09:00 Mgr. Olga Kusá (Úřad vlády), Mgr. Ingrid Hanzlíková (Lumos)

09:00 – 12:00: JUDr. Hana Poláková: Změny ve školské legislativě

Poplatky za seminář: Oba dva dny: člen FDD: 2 100,- Kč ostatní: 2 600,- Kč (cena zahrnuje lektorné, ubytování, stravování – oběd, večeře, snídaně, 2 x coffeebreak)

Pouze 11. 10. 2017: člen FDD: 1 100,- Kč ostatní: 1 400,- Kč (lektorné, oběd, coffeebreak)

Pouze 12. 10. 2017: člen FDD: 800,- Kč ostatní: 1 100,- Kč (lektorné, coffeebreak)

Jednolůžkový pokoj: člen FDD: 2 600,- Kč ostatní: 3 200,- Kč


Úhradu semináře proveďte, prosím, nejpozději 5 pracovních dnů před konáním semináře převodem na účet č. 24839011/0100 Jako variabilní symbol uveďte IČO organizace, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka a přesnou fakturační adresu Vašeho zařízení. Potvrzení o úhradě Vám bude předáno při prezenci. Ve výjimečném případě lze poplatek uhradit v hotovosti přímo na místě. Podepsanou přihlášku, případné písemné dotazy a náměty do diskuze nebo zájem o vystoupení na semináři zašlete nejpozději do 2. 10. 2017 na adresu:seminarefice@seznam.cz, (oskenovanou přihlášku)nebo poštou: Dětský domov Kašperské Hory, Náměstí 146, 341 92 Kašperské Hory

 


                                                                     Z á v a z n á  p ř i h l á š k a

Přihlašuji se závazně na seminář FDD ve dnech 11. a 12. 10. 2017.


Příjmení, jméno, titul:


Jsem/nejsem členem FDD (nehodící se škrtněte)


Zařízení (zaměstnání):


e-mail:


IČO: Přesná fakturační adresa:


Číslo OP:


Datum narození:


Semináře se zúčastním: oba dva dny
pouze 11. 10. 2017
pouze 12. 10. 2017 (nehodící se škrtněte)
Žádám o zajištění noclehu z 11. 10. na 12. 10. 2017: ano / ne (nehodící se škrtněte)
Mám zájem o ubytování s:


Vystoupím s diskusním příspěvkem na téma:


Zavazuji se, že zaplatím všechny výdaje spojené se seminářem. Pokud se ho z vážných důvodů nebudu moci zúčastnit, včas (tj. do 10 dnů před jeho konáním) písemně odvolám svou účast e-mailem: seminarefice@seznam.cz, Po této lhůtě nebude možné seminární poplatek vrátit.

 


Datum Podpis